Evenement organiseren

Evenementenvergunning

Een gemeentelijke evenementenvergunning is nodig voor het organiseren van een evenement en/of festiviteit in de openbare ruimte die niet onder de omschrijving van een buurt- of straatfeest valt.

De gemeente Lelystad heeft per 1 januari 2006 een samenwerkingsovereenkomst met ECL gesloten, waarbij is afgesproken dat ECL, in samenspraak met u, zorgdraagt voor een volledige vergunningaanvraag richting de gemeente.

Kosten

Voor het aanvragen van een vergunning moet u legeskosten betalen, ongeacht of de vergunning wordt verleend en of het evenement doorgaat. Als het evenement/festiviteit slechts een beperkte invloed heeft op de openbare ruimte, dan is het mogelijk dat de gemeente een gestandaardiseerde vergunning afgeeft die wordt aangeduid als melding. In dat geval hoeft u géén legeskosten te betalen. Ook hierover kan de ECL nadere informatie verstrekken.

Wanneer moet u het aanvraagformulier insturen?

Het aanvraagformulier, met alle aanvullende stukken die nodig zijn voor het indienen van een ontvankelijke aanvraag, moet uiterlijk acht weken voor aanvang van het evenement door ECL bij de gemeente ingeleverd zijn. Voor grootschalige, risicovolle evenementen geldt een termijn van 16 weken. Voor nadere informatie kunt u ook hiervoor terecht bij ECL.

Waar dient u aan te denken!

Voordat ECL uw aanvraag bij de gemeente kan indienen, zijn mogelijk aanvullende stukken nodig.

Hieronder kunt u nogmaals controleren of u nog stukken na moet sturen. Beantwoordt u de vraag met ja? Dan hebben we aanvullende informatie nodig.

  • Duurt het evenement of de festiviteit meerdere dagen? Stuur een draaiboek na.

  • Duurt het evenement of de festiviteit meerdere dagen? Stuur een draaiboek na.

  • Gaat u etenswaren verkopen? Stuur een lijst met te verkopen etenswaren en de telefoonnummers van de verkoper(s)/eigena(a)r(en) na.

  • Gaat u een eigen terras of tappunt inrichten dat niet hoort bij een horecabedrijf? Stuur het formulier 'Aanvraag voor ontheffing' in.

  • Gebruikt u tenten waar meer dan 50 personen in kunnen? Stuur een officieel certificaat van goedkeuring na.

  • Gaat u een springkussen inzetten? Stuur een officieel certificaat van goedkeuring na.

  • Heeft u onder het kopje 'bouwwerken' aangegeven een bouwwerk te gebruiken? Stuur een situatietekening op en geef daarin alle locaties van de bouwwerken of attracties aan.

Wilt u het evenement via reclame langs de weg aankondigen ?

(voor reclameborden dient u contact op te nemen met Hoffman Outdoor Media BV (tel: 050-5250525)

De gemeente heeft met hen afspraken gemaakt over de displays aan lantaarnpalen langs de diverse dreven in de stad.

N.B. U mag zelf onder geen enkele voorwaarde reclameborden aanbrengen.

Als u een grootschalig evenement organiseert, kan het nodig zijn om meer informatie aan te leveren. Het gaat dan bijvoorbeeld om een verkeersplan, een beveiligingsplan of een calamiteitenplan. In dat geval zal de heer van der Ploeg van Stichting Evenementen Coördinatie Lelystad contact met u opnemen.

De stukken kunt u sturen naar:

Stichting Evenementen Coördinatie Lelystad (ECL)

De Veste 16-69
8231 JG Lelystad

tel : 0320-232 173
fax: 0320-232 237

info@lelystadevenementen.nl