Info vergunningaanvraag

Evenementenvergunning
Een gemeentelijke evenementenvergunning is nodig voor het organiseren van een evenement en/of festiviteit in de openbare ruimte die niet onder de omschrijving van een buurt- of straatfeest valt.
De gemeente Lelystad heeft per 1 januari 2006 een samenwerkingsovereenkomst met ECL gesloten, waarbij is afgesproken dat ECL, in samenspraak met u, zorg draagt voor een volledige vergunningaanvraag richting de gemeente.

Kosten

Voor het aanvragen van een vergunning van een commercieel evenement (circus, kermis, braderie en festiviteiten met een entreeprijs) moet u legeskosten betalen ongeacht of de vergunning wordt verleend en of het evenement onverhoopt niet doorgaat.

Als het evenement/festiviteit slechts een beperkte invloed heeft op de openbare ruimte, dan is het mogelijk dat de gemeente een gestandaardiseerde vergunning afgeeft die wordt aangeduid als “melding”. In dat geval hoeft u géén legeskosten te betalen. Ook hierover kan de ECL nadere informatie verstrekken. Als het gaat om niet-commerciële evenementen bent u geen legeskosten verschuldigd. Neem voor nadere informatie over dit onderwerp contact op met ECL.

Per 1 januari 2015 zijn er kosten verbonden aan het gebruik van stroom van de Gemeente Lelystad:
Per evenement/vergunning voor het openen en sluiten van een stroomkast: €25,00.
Per dag voor het stroomverbruik tot 4000 watt: € 11,20.
Per extra 1000 watt of deel daarvan € 5,60.
Eventuele kosten worden rechtstreek bij de vergunninghouder in rekening gebracht door de Gemeente Lelystad.

Wanneer moet u het aanvraagformulier insturen?
Het aanvraagformulier, met alle aanvullende stukken die nodig zijn voor het indienen van een ontvankelijke aanvraag, moet uiterlijk acht weken voor aanvang van het evenement door ECL bij de gemeente ingeleverd zijn. Voor grootschalige, risicovolle evenementen geldt een termijn van 16 weken. Voor nadere informatie kunt u ook hiervoor terecht bij ECL.

Waar dient u aan te denken!
Voordat ECL uw aanvraag bij de gemeente kan indienen, zijn mogelijk aanvullende stukken nodig.

Gaat u een podium plaatsen of tenten opzetten? Wilt u dat er een weg wordt afgezet? Stuur dan altijd een locatietekening of plattegrond (foto) mee met daarop ingetekend waar wat komt te staan.
Hieronder kunt u nogmaals controleren of u stukken moet meesturen. Beantwoordt u de vraag met ja? Dan hebben we aanvullende informatie nodig.

  • U dient ten aller tijde een kopie inschrijving KVK (niet ouder dan 3 maanden) in te sturen. Indien u een vergunning aanvraagt namens een bedrijf, stichting, vereniging of organisatie.
  • Duurt het evenement of de festiviteit meerdere dagen? Stuur een draaiboek mee.
  • Gaat u etenswaren verkopen? Stuur een lijst met te verkopen etenswaren en de telefoonnummers van de verkoper(s)/eigena(a)r(en) na.
  • Gaat u een eigen terras of tappunt inrichten dat niet hoort bij een horecabedrijf? Dan heeft u hiervoor een ontheffing nodig, deze ontheffing wordt door de gemeente afgegeven.
  • Gebruikt u tenten waar meer dan 50 personen in kunnen? Stuur een tekening van de indeling van deze tent mee. Waar komt wat te staan, podium, publiek? Waar zijn de nooduitgangen gesitueerd. Stuur een officieel certificaat van goedkeuring van de tent mee.
  • Heeft u onder het kopje 'bouwwerken' aangegeven een bouwwerk te gebruiken? Hier valt ook een podium onder. Stuur een tekening van het bouwwerk mee of een foto.
  • Bij een vergunningaanvraag dient u ten aller tijde een draaiboek in te zenden, klik hier voor een voorbeeld en klik hier voor toelichting op dit document.

 Wilt u het evenement via reclame langs de weg aankondigen ?
(voor reclameborden dient u contact op te nemen met Hoffman Outdoor Media BV (tel: 050-5250525)
De gemeente heeft met hen afspraken gemaakt over de displays aan lantaarnpalen langs de diverse dreven in de stad.
N.B. U mag zelf onder geen enkele voorwaarde reclameborden aanbrengen.
Als u een grootschalig evenement organiseert, kan het nodig zijn om meer informatie aan te leveren. Het gaat dan bijvoorbeeld om een verkeersplan, een beveiligingsplan of een calamiteitenplan. In dat geval zal de Stichting Evenementen Coördinatie Lelystad contact met u opnemen.

 Alle benodigde stukken ontvangen wij het liefst digitaal via ons e-mail adres.
Uiteraard kunt u de stukken ook per post sturen naar:

Stichting Evenementen Coördinatie Lelystad (ECL)
De Veste 16-69
8231 JG Lelystad
tel: 0320 - 232 173
info@lelystadevenementen.nl